Megosztás:

Hogyan változnak a szállítási szabályok az Uniós Vámkódex szerint

2016. május 12.

2016. 05. 01-től az uniós vámjog írja elő a kötelezettségeket, ismét új vámszabályokat kell megtanulni és annak lépéseit a mindennapi gyakorlatba áthelyezni azzal a különbséggel, hogy most az átállás mind a huszonnyolc tagállam részére kihívásokat fog jelenteni.

 

Az Uniós Vámkódex szövege már korábbról ismert volt mindenki számára, ugyanis az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2013. október 10-i számában közzétették, de a szakmát jól ismerők már akkor tudhatták, hogy a vámszabályt önmagában, végrehajtási szabályok nélkül nem lehet alkalmazni. Több mint két évre volt szükség ahhoz, hogy az Európai Bizottság a végrehajtást kidolgozza, amely eredményeként tavaly december 29-én nem egy, hanem két dokumentum jelent meg a Hivatalos Lapban: egy delegált és egy végrehajtási aktus amely részletszabályok életbelépésével megnyílt a lehetőség, hogy 2016. májusától a gazdasági környezet az Uniós Vámkódex szerint működjön.

Beléptetés a vámhatáron, vámfelügyelet

Az Európai Unió vámhatárán belépő áruk vám elé állításával kapcsolatos szabály nem változik meg, ez valamennyi áruszállítási módban továbbra is kötelezettség, a vámfelügyelet továbbra is érvényes valamennyi közúti határátkelőhelyen, vasúti beléptető pontokon és átrakóhelyeken, nemzetközi légi- és vízi közlekedésre megnyitott területeken, konténerterminálokon, kikötői szabadterületeken.

Miután a vám elé állítás megtörtént, az áru szállítója kiértesíti a címzettet, hogy áruja megérkezett, majd vámfelügyelet alá került és rendelkezését kéri arra, milyen módon kívánja áruját vámkezelni. Az értesítést követő válaszig az áru átmeneti megőrzésbe kerül, mely szabályai viszont jelentősen változnak: az eddig alkalmazott 20 napos határidő 90 napra emelkedik, illetve jelentős változás lesz, hogy a vám elé állított és megőrzés alá vont áruk után fizetendő vámtartozásra biztosítékot kell nyújtani. A szabály azért is jelentős, ugyanis az eddigi gyakorlat szerint ha a terminálok, árubefogadó helyek mentességet kaptak a vámbiztosíték nyújtása alól, ezért a vámbiztosítékul felajánlható pénzügyi- vagyoni javak bevonása, bankgaranciák lehívása jelentős hatást gyakorolhat a piaci szereplőkre, illetve a szolgáltatási díjakra.

Tranziteljárások garanciája

Amennyiben az áru címzettje a lerakóhely közelében kívánja az áruját vámoltatni, tranzit vámeljárást kér aszállítmányozó a határon. Közúti, magánvasúti szereplők számára ez nem fog jelentős változást okozni, viszont a CÍM fuvarlevéllel történő vasúti, illetve TR átadási jegyzékkel (ÜB) szállított konténerek esetén megszűnnek az egyszerűsítések, ezért az érintett vasúttársaságoknak és konténeres ügynököknek is be kell vezetniük az elektronikus adatcserén alapuló árutovábbításokat (NCTS) és biztosítaniuk kell a tranzit vámeljáráshoz szükséges garanciát (TC), amely mentességük ezáltal megszűnik.

Megszűnő és új tranzit vámeljárások

Nagy áruforgalmat lebonyolító importőrök lehetőséget kaptak arra, hogy halasztott vámfizetésre kiadott vámengedélyükhöz benyújtott vámbiztosítékuk terhére külön garancia nyújtása nélkül tranzit eljárást kezdeményezzenek saját árujuk tekintetében, amely egyben egy költséghatékony megoldást is nyújtott. Ez a lehetőség májustól megszűnik, helyébe viszont lép egy másik: a vámjogszabály megengedik azt, hogy vámbiztosíték nyújtása mellett a lerakóhelyek is kapjanak engedélyt átmeneti megőrzésre, ezért a feladó és rendeltetési hely között külön garancia nyújtása nélkül át lehet az árut szállítani, amely elviekben a halasztott vámfizetési engedélyekhez hasonlóan egy kedvezőbb költségű eljárást fog eredményezni.

A márciusi szabály

A vámkódexben, delegált és végrehajtási aktusokban foglaltak mellett március 15-én megjelent módosítás alkalmazni engedi a május előtt kiadott vámhatósági engedélyeket az új vámjogszabályok teljes körű bevezetésére meghatározott 2020. december 31-éig elfogadott munkaprogram ütemezése szerint (három évig), amely érinti többek között a vám elé állítás engedélyét is. Ennek eredményeként a vámterületre behozott áruk vámfelügyeletét jelentős változások nem érintik májustól, viszont az érintett szakterületeknek fel kell készülniük arra, hogy folyamataikat átalakítsák.

Jogok és kötelezettségek átruházása keretében végzett szállítások

Fontos adminisztratív változás érinti a mezőgazdasági termékek harmadik országos export szállításait is. Az export támogatott áruk uniós kiléptetését – ezáltal a támogatásra jogosult kérelem és elszámolás mellékletét képező – T5 okmányok alkalmazása jogilag megszűnik, viszont az okmányt továbbra is lehet az áru azonosításához használni, csak a vámhatósági hitelesítésre nem lesz lehetőség.

A T5 megszűnése érinti továbbá az áruk gyártási alapanyagként történő felhasználásához adott vámkedvezmény (meghatározott célú felhasználás) keretében történő szállításokat is.

Unión belüli szállítások harmadik országon keresztül

Az Európai Unió tagállamai közötti áruszállítások során felmerül annak a problémája, amikor a rendeltetési helyig vezető legrövidebb útvonal olyan ország területén vezet keresztül, amelyik nem tagja az Uniónak. A legismertebb viszonylat a Szerbia területén történő átszállítások bolgár és görög címzettek részére. A közösségi vámjog erre azt a szabályt alkotta, hogy az áruk közösségi státuszának igazolásával vám alakiságok nélkül el lehetett végezni a szállításokat, az úgynevezett T2L és T2LF eljárásokkal. Az uniós vámjog ezt a gyakorlatot továbbviszi, de a jövőben az áru uniós státuszát kell igazolni. Ha a szállított áru értéke tizenötezer euró alatti, akkor a számlán, vagy fuvarokmányon továbbra is elegendő a T2L és T2LF záradék jelölése az exportőr aláírásával, az hivatkozott értékhatár felett viszont a vámhatóság közreműködése szükséges az eljárás vámokmányának kiállításához. Másfél év múlva tervezi a vámkódex munkaprogramja, hogy kialakít egy olyan informatikai rendszert (PoUS), amely használatával a tizenötezer euró feletti áruértékű szállítmányokról bejelentést tehessenek – a vámhatóság engedélyével – más tagállamok részére uniós státuszú áruk szállításáról.

Egyedi garanciajegy esete

Mivel a fuvarozók és szállítmányozók tevékenységüket tekintve elsősorban a megbízók által leadott áruszállítási feladat elvégzésére rendezkedik be, többségük a vámeljárásokkal kapcsolatos ügyintézésre inkább vámképviselőt, határspedíciókat von be, hogy a vám elé állítási, átmeneti megőrzési és vámkezeltetési feladatokat megoldják.

A közvetlen lerakóhelyre szóló fuvarparitások esetén viszont a fuvarozó/szállítmányozó feladata, hogy a tranzit eljárásra a vámbiztosítékot megszerezze. Ennek a problémának a rugalmas megoldására több hazai – elsősorban a közúti határátkelőkön is jelen lévő – vámszolgáltató TC32 egyedi garanciajegyet értékesít, mely megvásárlásával könnyen megoldható a vámbiztosíték benyújtása a vámhatósághoz. A közösségi vámszabályok egy garanciajegy esetén hétezer euró vámtartozás biztosítását engedik (ezt meghaladó hányadra további garanciajegye(ke)t kell vásárolni). Ez a szabály májustól szintén megváltozik, ugyanis az uniós vámjog egy garanciajegy által fedezett vámtartozás értékét tízezer euróra emeli). A jó hír mellett viszont van egy kedvezőtlen is… A szintén április végén hatályát veszítő, jelenleg nemzeti vámszabályként funkcionáló PM rendelet a garanciajegy kibocsátók részére háromezer garanciajegy kibocsátásának vállalása mellett az egy időben vállalt vámtarozás egy ötvenketted részére írta elő bank vagy biztosító által kibocsátott kötelezettségvállalás benyújtását. Az uniós vámjog részletszabályait magyar szinten előíró NGM rendelet viszont ezt a szabályt elhagyta, amely értelmében a felmerülő vámtartozás száz százalékára kell biztosítékot benyújtani, ami több kezességvállalásban érintett vámszolgáltatót is kizárhat a piacról – akár mindegyik szereplőt is. A Vám- Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetsége az érintett tagokkal egyeztetést kezdeményezett, mely eredményeként minisztériumi bevonással megoldás születhet az egyedi garanciajegyet kibocsátók és az azt megvásárló áruszállítók számára is.

Engedélyezett gazdálkodók (AEO)

A 2001. szeptember 11-i terrortámadásokat követően kialakított nemzetközi biztonsági szabvány (C-TPAT) alkalmazását az európai jogalkotás a vámtörvények hatálya alá helyezte az AEO státusz megteremtésével. Az eltelt nyolc évben a harmadik országos áruszállításban érintett legnagyobb szereplők szinte mindegyike gondoskodott arról, hogy az engedélyezett gazdálkodói státuszt megszerezze, amely hatására a vámhatóság megbízható partnerévé vált, így lehetőséget kapott arra, hogy vámeljárásait telephelyén egyszerűsített módon végezze el. Az uniós vámjog legfontosabb változása, hogy a korábbi kombinált (full) típusú tanúsítvány megszűnik és két típus marad fenn: a vámjogi egyszerűsítés (C típus), valamint a biztonság- és védelem (F típus). Továbbá arra is érdemes figyelni, hogy a tanúsítvány megnevezés megszűnik és engedéllyé minősül át. Az említett módosulásokon kívül az eredetileg kitűzött célok viszont változatlanok: továbbra is a vámhatóságokkal folytatott partneri viszonyt igazolja az engedély, amelynek folyamatos nyomon követésével és aktualizálásával járó kötelezettség kiegészül a vámszakmai mellett az adóügyi tevékenység folyamatos megbízhatóságának figyelésével is.

Vámraktározás

A tevékenység elvi háttere ugyan nem változik, viszont a közösségi szabályok szerinti vámraktár típusok (A, B, C, D, E, F) helyébe I., II. és III. jelzésű közvámraktár és magánvámraktár kategóriák lépnek életbe. Az egyszerűsített eljárásokat alkalmazó vámraktár üzemeltetők számára kedvezőtlen is lehet, hogy a D típust kivezetik a gyakorlatból, ráadásul a betárolás tevékenységét érintő jogszabály május elsejétől életbe lép, ezért az egyszerűsített beraktározások lehetősége április végével megszűnik.

Egy biztosítékot mindenre

Az új jogszabály egyik legnagyobb újdonsága az a lehetőség, hogy több engedélyhez, vagy vámeljáráshoz nem kell külön-külön biztosíték nyújtását megszervezni, hanem elég lesz egy, minden kötelezettségre érvényesíthető vámbiztosítékot benyújtani a hatóság részére. A vámeljárásokhoz felajánlott biztosíték mértéke, a kérelmező által meghatározott referenciaösszeg, amit a garanciakeret figyelésére tervezett informatikai rendszer (GUM) 2020. októberi bevezetéséig az engedélyesnek kell folyamatosan figyelnie.

Jó hír továbbá, hogy kedvező feltételek fennállása mellett a referenciaösszeg csökkentésére is van lehetőség úgy, hogy annak ötven, vagy harminc, legjobb esetben nulla százalékát kell biztosítani.

Egyszerűsített vámeljárások

A vámhatóság operatív közreműködése nélkül, gyártó- vagy logisztikai helyszínekre érkező, vagy onnan feladott szállítmányok egyszerűsített, vámkezeléseit sem kíméli a változás. Az elvek nagyjából hasonlóak a közösségi vámjoghoz, viszont azon exportőrök, akik teljes adattartalmú árunyilatkozat benyújtásával a nap 24 órájában kezdeményeztek kiviteli vámkezeléseket, az elkövetkezendő három évben jelentősen át kell alakítaniuk folyamataikat, ugyanis ez a népszerű vámkezelési mód megszűnik. Helyette nyilvántartásukba történő bejegyzéssel kell a vám alakiságokat biztosítani, vagy egyszerűsített árunyilatkozatokat kell kiállítaniuk.

Komoly változás továbbá, hogy nyilvántartásba történő bejegyzéssel a szolgáltatók, logisztikai tevékenységet végzők csak úgy tudnak az új szabályok szerint vámkezeltetni, ha megbízóik teljes vám- és adójogi kötelezettségeit magukra vállalják – közvetett vámjogi képviselő szerepében.

A jövő vámeljárásai

Végül bemutatjuk azt a két – immár jogszabály szerinti is lehetséges – vámkezelési módot, amely a jövőbeni logisztikai- és áruszállítási folyamatokat képes lesz hatékonyan támogatni. A központi vámkezelés engedély birtokában az Unió bármelyik földrajzi pontján megtalálható nem uniós áru vámkezelését el lehessen végezni. Ennek hatására például egy biatorbágyi logisztikai szolgáltató már a koperi kikötőben képes lesz arra, hogy akár egy komplett irányvonatba sorolt konténeres szállítmány levámkezeljen a beléptető országban.

A másik – már már futurisztikus – eljárás pedig az önértékeléssel végzett vámkezelés: amikor teljesen rá van bízva az engedélyesre, hogy az uniós áruról nyilvántartást vezessen és az abban megtalálható adatok szerint vámtartozását kiszámítsa és azt befizesse. Ezért cserébe viszont biztosítania kell a vámhatóságok részére, hogy informatikai rendszeréhez hozzáférhessen.

Mindkét engedély természetesen engedélyezett gazdálkodók számára ad lehetőséget, a két eljárás alkalmazásával kapcsolatos joggyakorlat kialakítása májustól az Európai Unió tagállamainak vámhatóságaira vár.

Forrás: www.logisztika.com

Vissza

 

Aktuális híreink

K&V focicsapat

2024. július 23.

Büszkén jelentjük, hogy a K&V frissen alakult céges labdarúgó csapatával máris részt vettünk az első megmérettetésen! Szombaton a “Segítsünk Levinek - Jótékonysági Kispályás Labdarúgó Tornán” a Gyöngyösi Atlétikai Klub műfüves pályáin mérkőztünk meg 12 csapattal, és büszkén végeztünk a 8. helyen.

Bővebben

Új cégautót adtunk át

2024. július 15.

Múlt héten Simon János értékesítési menedzser kollégánk átvette új cégautóját, amely már a K&V új, szemet gyönyörködtető piros színét és megújult logóját viseli. Az autóátadásban Papp Norbert, a Renault Shick-R Kft. értékesítési vezetője segédkezett Az új autó nemcsak a K&V kiválóság iránt elkötelezettségét tükrözi, hanem összhangban áll a márkánk friss és dinamikus értékeivel is. Gratulálunk, János, kellemes és biztonságos utat kívánunk! 

Bővebben

Ismét D&B AAA minősítést kaptunk

2024. július 8.

Büszkén jelentjük, hogy pénzügyi mutatóink alapján idén is kiérdemeltük a pénzügyileg legstabilabb cégeknek járó AAA tanúsítványt a Dun & Bradstreet-től! Ez az elismerés megerősíti, hogy a K&V a legmegbízhatóbb vállalatok közé tartozik. Cégünk pénzügyi stabilitása kiemelkedő, és az alacsony fizetésképtelenségi valószínűség azt jelenti, hogy üzleti partnereink biztosak lehetnek benne: a K&V időben és megbízhatóan teljesíti pénzügyi kötelezettségeit.

Bővebben

ESG "jó gyakorlatok" előadás

2024. június 28.

Büszkeség számunkra, hogy ESG-szakértő kollégánk, Belkovics Anikó, meghívást kapott a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamarától, hogy bemutassa cégünk legjobb gyakorlatait a témában.

Bővebben

35 év 35 jócselekedet - állatkert festés

2024. június 19.

Jó melegben és még jobb hangulatban telt a kedd délutánunk, amikor is a K&V kilenc lelkes munkatársa ecsetet ragadott, és újjávarázsolta a Gyöngyösi Állatkert megkopott kerítéseit. Ügyeskedéseinket lelkesen nyugtázta minden négylábú, szőrös, illetve tollas vagy éppen pikkelyes állatkert-lakó , így a "35 év, 35 jótett"-akciónk legújabb bevetése is sikerrel zárult.

Bővebben

IRU diplomát kaptak gépkocsivezetőink

2024. június 3.

Június 1-jén Budapesten a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete átadta az IRU diplomákat.

Bővebben